Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700667
  • Lượt truy cập: 129562
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thi đua - Khen thưởng

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/QĐ-KTKTAG

Châu Phú, ngày 19 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT AN GIANG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Giám đốc sở GD-ĐT An Giang;

Căn cứ Quy chế làm việc của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-KTKT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang;

Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban chấp hành Trung ương  về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ công văn số 50/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bắt đầu áp dụng từ năm học 2012 - 2013.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức của Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                     (đã ký)

- Lưu: TCHC, VT.

                                                                                                                      Lê Hoàng Tùng

 

 

 

QUY ĐỊNH

Đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37 /QĐ-KTKTAG, ngày 19 tháng 02 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật  An Giang)

 

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định về tiêu chuẩn và quy trình dùng để đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm, làm việc tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

Điều 2. Mục đích phân loại

1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định này nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, chấp hành kỷ luật của từng cá nhân, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động được sử dụng làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

1. Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu.

2. Giáo viên: viên chức chuyên môn đang đảm nhiệm việc giảng dạy trong Nhà trường, giữ ngạch giáo viên trung học, giáo viên trung học cao cấp.

3. Chuyên viên: viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý của Nhà trường, làm việc ở khoa, phòng, bộ môn, có tham gia hoạt động giảng dạy.

4. Cán bộ quản lý kiêm nhiệm: viên chức, người lao động đang giữ ngạch giáo viên trung học, giáo viên trung học cao cấp đang làm việc thường xuyên tại các phòng, có tham gia công gia công tác tại các khoa chức năng và tương đương, có tham gia hoạt động giảng dạy.

5. Giáo viên kiêm nhiệm: viên chức, người lao động đang giữ ngạch giáo viên trung học, giáo viên trung học cao cấp làm việc thường xuyên tại các khoa, có tham gia công tác tại các phòng chức năng và tương đương, có tham gia hoạt động giảng dạy.

6. Nhân viên hành chính: viên chức hoặc người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thực hiện một nhiệm vụ, lĩnh vực nghiệp vụ, có tham gia hoạt động giảng dạy.

7. Chấp hành các quy định về công tác giảng dạy: giảng dạy đúng giờ, đúng kế hoạch, dự giờ trên lớp, bảo đảm đúng và đầy đủ nội dung, chương trình môn học được phân công đảm trách.

8. Vi phạm quy định coi thi gồm các hành vi sau:

- Không thực hiện đúng quy trình tổ chức thi, không chấp hành sự phân công coi thi và quy chế coi thi như trễ giờ coi thi, bỏ coi thi….

9. Bỏ giờ dạy: không đến lớp, lên lớp muộn hơn giờ quy định  trên 15 phút.

10. Bỏ làm việc: không đến nơi làm việc, đến nơi làm việc muộn hơn giờ quy định từ 30 phút trở lên.

11. Người có thẩm quyền: là Trưởng đơn vị có thẩm quyền hoặc người được Trưởng đơn vị có thẩm quyền ủy quyền thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Căn cứ xác định tiêu chuẩn phân loại

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

2. Mức độ chấp hành kỷ luật lao động.

3. Mức độ chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường.

4. Mức độ chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực nhà giáo.

Điều 5. Nguyên tắc phân loại

1. Công tác đánh giá, phân loại viên chức được tiến hành thường xuyên, liên tục, khách quan, công bằng, dân chủ, công khai.

2. Vi phạm được xác lập trong thời gian của kỳ phân loại nào chỉ là căn cứ cho kỳ phân loại đó.

3. Những hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật cũng được coi là căn cứ để phân loại theo quy định này.

4. Các đơn vị chỉ có cấp Phó mà không có cấp Trưởng, thì cấp Phó hoặc Phó phụ trách có các tiêu chuẩn như cấp Trưởng.

Điều 6. Tổ chức đánh giá, phân loại

1. Giáo viên, chuyên viên và người lao động thuộc đơn vị quản lý hành chính nào thì tiến hành đánh giá, phân loại tại đơn vị đó.

2. Cán bộ quản lý kiêm nhiệm được đánh giá phân loại như chuyên viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vi phạm của các cá nhân sẽ được chuyển về đơn vị quản lý làm căn cứ đánh giá, phân loại.

3. Giáo viên kiêm nhiệm được đánh giá phân loại như giáo viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, khoa và tương đương, vi phạm của các cá nhân sẽ được chuyển về đơn vị quản lý làm căn cứ đánh giá, phân loại.

4. Việc đánh giá, phân loại đối với giáo viên, chuyên viên và người lao động công tác tại Trường được thực hiện theo năm học và được tiến hành vào tháng 7 hàng năm, đồng thời làm căn cứ xét thi đua khen thưởng của đơn vị.

Điều 7. Căn cứ xác định vi phạm

1. Hành vi vi phạm chỉ được sử dụng làm căn cứ đánh giá, phân loại khi đã được xác lập theo quy định tại phụ lục 01.

2. Đối với các vi phạm: bỏ làm việc, bỏ giờ dạy, làm thất lạc hay mất bài thi, làm hư hỏng mất mát tài sản có giá trị lớn của Nhà trường, thì thực hiện trình tự sau đây:

a) Khi phát hiện vi phạm, người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản có chữ ký của người vi phạm. Nếu người vi phạm vắng mặt hoặc không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.

b) Biên bản vi phạm được gửi cho người vi phạm trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày xác lập.

c) Người vi phạm được quyền giải trình bằng văn bản, đưa ra những chứng cứ để khiếu nại trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản.

d) Trưởng đơn vị có thẩm quyền đưa ra kết luận trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình hoặc khiếu nại của người vi phạm.

3. Kết luận của Trưởng đơn vị có thẩm quyền sẽ được dùng làm căn cứ đánh giá, phân loại, cho dù có khiếu nại tiếp theo.

B. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI

PHẦN I. Tiêu chuẩn phân loại đối với giáo viên

Điều 8. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

Giáo viên phân loại A phải đạt những tiêu chuẩn sau:

1. Chấp hành tốt các quy định về công tác giảng dạy.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định.

3. Có tác phong giảng dạy nghiêm túc, gương mẫu theo nội quy Nhà trường.

4. Nộp đề thi, điểm thi, kiểm tra, tiểu luận, danh sách cấm thi đúng thời gian quy định.

5. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giáo viên chủ nhiệm.

6. Chấp hành tốt nội quy, quy định, quy chế làm việc của Trường, tham gia đầy đủ các buổi họp theo lịch làm việc của Trường, đơn vị.

7. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức.

8. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tháng khi có tiết dạy của ngày đó.

9. Chấp hành tốt quy định coi thi.

10. Chấp hành tốt quy định ra đề thi.

Điều 9. Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Giáo viên phân loại B nếu có một trong những vi phạm sau:

1. Vi phạm quy định coi thi, bỏ giờ dạy tổng cộng 1 lần.

2. Vi phạm quy định về công tác giảng dạy tổng cộng 2 lần.

3. Vi phạm quy định về chấm bài: chấm sai đáp án, cộng điểm sai, vào điểm sai tổng cộng 1 lần.

4. Vi phạm quy định sinh hoạt chủ nhiệm lớp: vắng sinh hoạt chủ nhiệm lớp từ 1 đến 2 lần.

5. Không tham gia các buổi họp theo lịch làm việc của Trường, của đơn vị 1 lần.

6. Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% định mức nghiên cứu khoa học hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định.

7. Vắng lịch làm việc 1 lần (theo kế hoạch công tác cá nhân).

8. Tác phong, thái độ trong giảng dạy không đúng theo nội quy nhà trường 1 lần.

9. Nộp đề thi, điểm thi, điểm kiểm tra, điểm chuyên đề, điểm tiểu luận, danh sách cấm thi trễ hạn từ 1 đến 2 ngày.

10. Vắng sinh hoạt dưới cờ hàng tháng từ 1 đến 2 lần.

11. Không tham gia các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức từ 1 đến 2 lần.

12. Vi phạm quy định ra đề thi: sai sót 1 lần.

Điều 10. Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C)

Giáo viên phân loại C nếu có một trong những vi phạm sau:

1. Vi phạm quy định coi thi, bỏ giờ dạy tổng cộng 2 lần.

2. Vi phạm quy định về công tác giảng dạy tổng cộng từ 3 đến 4 lần.

3. Vi phạm quy định về chấm bài: chấm sai đáp án, cộng điểm sai, vào điểm sai tổng cộng từ 2 đến 3 lần.

4. Làm thất lạc bài thi 1 lần.

5. Vi phạm quy định sinh hoạt chủ nhiệm lớp: vắng sinh hoạt chủ nhiệm lớp từ 3 đến 4 lần.

6. Không tham gia các buổi họp theo lịch làm việc của Trường, đơn vị 2 lần.

7. Hoàn thành từ trên 50% đến dưới 70% định mức nghiên cứu khoa học hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định.

8. Vắng lịch làm việc 2 lần (theo kế hoạch công tác cá nhân).

9. Tác phong, thái độ trong giảng dạy không đúng theo nội quy nhà trường 2 lần.

10. Nộp đề thi, điểm thi, điểm kiểm tra, điểm chuyên đề, điểm tiểu luận, danh sách cấm thi trễ hạn từ 3 đến 4 ngày.

11. Vắng sinh hoạt dưới cờ hàng tháng từ 3 đến 4 lần.

12. Không tham gia các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức từ 3 - 4 lần.

13. Vi phạm quy định ra đề thi: sai sót từ 2 đến 3 lần.

Điều 11. Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D)

Giáo viên phân loại D nếu không đạt những tiêu chuẩn của loại A, loại B, loại C.

 Điều 12. Xử lý trong trường hợp có nhiều vi phạm

1.Trong năm học giáo viên có từ 2 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 9 thì phân loại C.

2. Trong năm học giáo viên có từ 3 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 9 hoặc từ 2 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 10 thì phân loại D.

PHẦN II. Tiêu chuẩn phân loại đối với nhân viên hành chính, chuyên viên, người lao động,    cán bộ quản lý kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm không tham gia hoạt động giảng dạy

Điều 13. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

Nhân viên hành chính, chuyên viên, người lao động, cán bộ quản lý kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm không tham gia hoạt động giảng dạy (sau đây gọi chung là cán bộ hành chính) phân loại A phải đạt những tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Chấp hành tốt kỷ luật lao động theo quy định.

3. Tác phong, thái độ làm việc đúng theo nội quy Nhà trường.

4. Chấp hành tốt nội quy, quy định, quy chế làm việc của Trường; tham gia đầy đủ các buổi họp theo lịch làm việc của Trường, đơn vị; chấp hành sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy trình được nêu trong tiêu chuẩn ISO của đơn vị.

6. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức.

7. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tháng.

8. Chấp hành tốt quy định coi thi.

Điều 14. Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Cán bộ hành chính phân loại B nếu có một trong những vi phạm sau:

1. Không hoàn thành kế hoạch công tác được giao, hoặc không chấp hành sự phân công của lãnh đạo hoặc thực hiện chậm tiến độ công tác được giao từ 1 đến 2 lần.

2. Vi phạm quy định coi thi 1 lần.

3. Không tham gia họp theo lịch công tác của Trường, đơn vị 1 lần.

4. Nghỉ làm việc 1 buổi không có lý do.

5. Vi phạm về tác phong, thái độ làm việc theo nội quy nhà trường từ 1 đến 2 lần.

6. Vi phạm về nội quy, quy định, quy chế làm việc của Trường từ 1 đến 2 lần.

7. Vắng sinh hoạt dưới cờ hàng tháng 1 lần.

8. Không tham gia các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức 1 lần.

Điều 15. Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C)

Cán bộ hành chính phân loại C nếu có một trong những vi phạm sau:

1. Không hoàn thành kế hoạch công tác được giao hoặc không chấp hành sự phân công của lãnh đạo; hoặc thực hiện chậm tiến độ công tác được giao từ 2 đến 3 lần.

2. Vi phạm quy định coi thi từ 2 đến 3 lần.

3. Không tham gia họp theo lịch công tác của Trường, đơn vị 2 lần.

4. Nghỉ làm việc 2 buổi không có lý do.

5. Vi phạm về tác phong, thái độ làm việc theo nội quy nhà trường từ 3 đến 4 lần.

6. Vi phạm về nội quy, quy định, quy chế làm việc của Trường từ 3 đến 4 lần .

7. Vắng sinh hoạt dưới cờ hàng tháng từ 2 đến 3 lần.

8. Không tham gia các hoạt động phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức từ 2 đến 3 lần.

Điều 16. Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D)

Cán bộ hành chính phân loại D nếu không đạt những tiêu chuẩn của loại A, loại B, loại C.

Điều 17. Xử lý trong trường hợp có nhiều vi phạm

1. Trong năm học cán bộ hành chính có từ 2 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 14 thì phân loại C.

2. Trong năm học cán bộ hành chính có từ 3 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 14 hoặc từ 2 vi phạm khác nhau được quy định tại Điều 15 thì phân loại D.

** Đối với cán bộ hành chính có tham gia giảng dạy ngoài tiêu chuẩn phân loại ở phần II còn được đánh giá thêm tiêu chuẩn phân loại giáo viên ở phần I.

PHẦN III. Tiêu chuẩn phân loại đối với cán bộ quản lý

Điều 18. Đối với cán bộ quản lý, ngoài tiêu chuẩn phân loại như giáo viên ở phần I,  tiêu chuẩn phân loại như cán bộ hành chính ở phần II còn được đánh giá thêm tiêu chuẩn điều hành, quản lý đơn vị đạt hiệu quả cao.

PHẦN IV. Tiêu chuẩn phân loại tập thể

Điều 19. Tập thể lao động tiên tiến

Tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao:

- Các phòng, khoa, bộ môn có gửi báo cáo tuần (sáng thứ 6 hàng tuần), báo cáo tháng (7 - 10 hàng tháng), lịch công tác tháng (25 - 28 hàng tháng) đúng thời gian quy định được nêu trong Quy chế làm việc.

- Khoa, Phòng, bộ môn phụ trách tổng hợp, quản lý và nộp Kế hoạch công tác cá nhân của GV thuộc Khoa, Phòng đúng thời gian quy định (tuần thứ 3 của học kỳ).

- Các phòng, khoa có kế hoạch đầu năm.

- Kết quả kiểm tra chuyên môn của phòng, khoa, bộ môn đạt từ khá trở lên; không có cá nhân nào đạt yếu, kém.

2. Tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thanh niên và công đoàn trường tổ chức.

3. Có trên 60% cá nhân đạt từ loại B trở lên và không có cá nhân đạt loại D.

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Điều 20. Tập thể lao động xuất sắc

Được xét tặng trong số các tập thể lao động tiên tiến và đạt thêm các tiêu chuẩn sau:

1. Có 100% cá nhân trong tập thể đạt từ loại B trở lên, trong đó có ít nhất 60% cá nhân đạt loại A.

2. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trở lên và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

C. QUY TRÌNH PHÂN LOẠI

Điều 21.  Cung cấp căn cứ xử lý vi phạm

Vào cuối năm học (cuối tháng 05 hàng năm), các đơn vị: Khoa KHCB, Khoa KT-KT, Phòng Đào tạo & ĐBCL, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ thông báo những trường hợp viên chức vi phạm gửi đến lãnh đạo các đơn vị trong Trường và thông báo về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường (khi cần thiết).

Điều 22. Quy trình đánh giá phân loại

1. Việc đánh giá phân loại được tiến hành vào cuối tháng 05 hàng năm và theo các bước như sau:

a) Bước 1: Giáo viên, viên chức và người lao động thực hiện bản tự đánh giá, phân loại của mình dựa trên các tiêu chí của quy định này và nộp cho lãnh đạo đơn vị (theo mẫu, mẫu này sau khi thực hiện xong các đơn vị tập hợp nộp về phòng TC - HC để lưu vào hồ sơ cá nhân theo quy định).

b) Bước 2: Căn cứ vào bảng tổng hợp vi phạm, lãnh đạo tổ chức họp đóng góp ý kiến và phân loại viên chức thuộc đơn vị mình; thông báo công khai kết quả phân loại trong toàn thể đơn vị và giải quyết các ý kiến thắc mắc (nếu có).

c) Bước 3: Trong thời hạn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 06 hàng năm, lãnh đạo đơn vị ghi nhận xét của tập thể, cho điểm và ký xác nhận đối với từng cá nhân trong đơn vị, nộp kết quả phân loại và bản tự đánh giá của các cá nhân về Phòng Tổ chức - Hành chính.

d) Bước 4: Căn cứ vào kết quả phân loại của các đơn vị, Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp trình Hiệu trưởng xét duyệt.

e) Bước 5: Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường sẽ họp xét và bình bầu các danh hiệu thi đua để gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 06 hàng năm

2. Trường hợp giáo viên, chuyên viên và người lao động không nộp bảng tự đánh giá hoặc nộp không đúng thời gian quy định, thì cán bộ bị phân loại D - Không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Trường hợp các giáo viên, chuyên viên và người lao động nghỉ chữa bệnh dài hạn, thì trưởng đơn vị có văn bản đề nghị từng trường hợp cụ thể để Hiệu trưởng  xem xét giải quyết.

4. Viên chức được cử đi học dài hạn tập trung ở nước ngoài, nếu không gởi phiếu đánh giá viên chức trong thời gian đi học (kết quả học tập) hoặc nộp không đúng thời gian quy định thì viên chức bị phân loại D – Không hoàn thành nhiệm vụ. Viên chức đi học dài hạn  sẽ dựa vào kết quả học tập để xét thi đua: nếu học tập loại Giỏi - đạt loại A, học tập loại Khá - đạt loại B, học tập loại Trung bình - đạt loại C, học tập Yếu (hoặc bỏ học) - đạt loại D.

5. Viên chức vừa được cử đi học vừa tham gia giảng dạy vẫn tiến hành đánh giá viên chức hàng năm, mục đánh giá nhiệm vụ được giao bao gồm công việc được phân công và nhiệm vụ học tập.

Điều 23. Quy trình đánh giá phân loại lãnh đạo Nhà trường

1. Hiệu trưởng họp với các Phó Hiệu trưởng và hội đồng thi đua khen thưởng Trường để tự đánh giá phân loại.

2. Biên bản phân loại được gửi về phòng Tổ chức - Hành chính trong thời hạn từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 06 hàng năm.

 

 

D. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 24. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả phân loại được
Hiệu trưởng duyệt, nếu không đồng ý với kết quả phân loại thì giáo viên, chuyên viên
và người lao động được quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng thông qua phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời hoặc giao các đơn vị chức năng xem xét trả lời cho người khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại hợp lệ.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.

2. Các đơn vị thực hiện phiếu đánh giá viên chức hàng năm nộp về  phòng Tổ chức - Hành chính theo đúng quy định.

3. Quy định này hàng năm sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong Hội nghị công chức, viên chức nhà trường./.

 

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                     Lê Hoàng Tùng

 


 

 

 

Phụ lục 01

Stt

Các hành vi vi phạm

Đơn vị xác lập

Hình thức xác lập

1.

 

Vi phạm quy định về thời gian làm  việc  của  cán  bộ,  viên chức.

- Trưởng đơn vị;

- Đoàn kiểm tra.

- Biên bản vi phạm.

2.

Vi phạm quy định về việc đảm bảo  thời  gian  và  nội  dung  giảng dạy của giáo viên.

- Phòng Đào tạo & ĐBCL;

- Các Bộ môn thuộc khoa.

- Sổ đầu bài;

- Biên bản vi phạm.

(Căn cứ bảng phân công giáo viên của Bộ môn; căn cứ vào phản ánh của giáo viên và học sinh).

3.

Vi phạm nội quy Trường học của giáo viên, chuyên viên và người lao động Nhà trường.

- Lãnh đạo các đơn vị;

- Phòng TC - HC.

- Biên bản các cuộc họp đơn vị;

- Biên bản vi phạm nội quy.

4.

Vi phạm các quy định công tác  coi  thi  của  giáo  viên, chuyên viên.

- Lãnh đạo các đơn vị;

- Phòng ĐT&ĐBCL.

- Biên bản vi phạm;

- Báo cáo của P. ĐT&ĐBCL.

5.

Không hoàn thành kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

- Trưởng Bộ môn;

- Phòng Đào tạo & ĐBCL.

- Theo bảng phân công của Bộ môn.

- Lịch giảng dạy của Nhà trường.

6.

Vi phạm các quy định về công tác chấm thi của giáo viên.

 

- Phòng Đào tạo & ĐBCL;

- Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn thuộc Khoa.

- Theo bảng phân công  của Trưởng Bộ môn thuộc Khoa, Lãnh đạo Khoa.

7.

Không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phòng Đào tạo & ĐBCL;

- Lãnh đạo các bộ môn, các
khoa.

- Báo cáo tình hình đăng ký và thực hiện đề tài NCKH các cấp và các hoạt động NCKH khác.

- Bảng thống kê kết quả thực hiện các định mức về NCKH của bộ môn, khoa.

 

8.

Không hoàn thành nhiệm vụ             giáo viên chủ nhiệm.

 

- Lãnh đạo các khoa;

- P.CT HS-SV;

- Phòng Đào tạo & ĐBCL.

- Biên bản họp đơn vị;

- Biên bản vi phạm;

(Căn cứ Quy định về công tác chủ nhiệm, phân công công tác của các khoa, biên bản họp lớp, đơn phản ánh của học sinh).

9.

Tham gia không đầy đủ tại các      cuộc họp, sinh hoạt bắt buộc đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

- Phòng TC - HC;

- Đơn vị chủ trì.

- Bảng thống kê người tham dự.