Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức Khoa Kỹ thuật NN

 

**Sơ đồ tổ chức khoa

Stt

Họ & tên

TĐ Chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Email

Chi tiết

I

Văn phòng khoa

1

Lê Thanh Tùng

Kỹ sư

Trưởng Khoa

0919094732

lthanhtung1971@gmail.com

Xem

2

Trương Quốc Bình

Thạc sĩ

P trưởng khoa

0986.993179

tqbinhagi@gmail.com

Xem

II

Bộ môn Khoa học cây trồng

 

Lê Thanh Tùng

Kỹ sư

Trưởng BM

0919094732

lthanhtung1971@gmail.com

Xem

3

Nguyễn T Bích Thắm

Kỹ sư

Phó BM

0918.386267

ntbichtham@gmail.com

Xem

4

Nguyễn Quốc  Trinh

Kỹ sư

Giáo viên

0168.8003738

nqtrinh1981@gmail.com

Xem

5

Quách Trung Thinh

Kỹ sư

Giáo viên

0919.748981

qtthinh1964@gmail.com

Xem

6

Thạch Như Hiền

Kỹ sư

Giáo viên

0949.953476

tnhien80@gmail.com

Xem

7

Trần Thanh Tùng

Thạc sĩ

Giáo Viên

0919.210710

hungtung1977@gmail.com

Xem

8

Cao Thị Thùy Trang

Kỹ sư

Giáo Viên

0166.4497007

ctttrang1509@gmail.com

Xem

9

Huỳnh Kim Tiên

Kỹ sư

Giáo Viên

0973.398936

hktien88@gmail.com

Xem

10

Nguyễn Tiến Đạt

Kỹ sư

Giáo Viên

0888.909005

ntdat090190@gmail.com

Xem

11

Ngô Thị Thanh Tâm

Kỹ sư

Giáo Viên

0988801057

ntttam071989@gmail.com

Xem

12

Phạm Thị Ngọc An

Cử nhân

Kiểm Nghiệm Viên

0976.989.069

phamthingocan90@gmail.com

Xem

13

Danh Quyền

Thạc sĩ

Giáo Viên

0919266680

dquyen79@gmail.com

Xem

III

Bộ môn Chăn nuôi –Thú y

14

Nguyễn Hữu Tam

Kỹ sư

Trưởng BM

0868611480

nhtam1973@gmail.com

Xem

15

Nguyễn Thành Ải

Kỹ sư

Giáo Viên

0978.478558

nguyenthanhai1962@gmail.com

Xem

16

Phạm Minh Ngà

Thạc sĩ

Giáo Viên

0987.687686

pmnga.agu@gmail.com

Xem

17

Đặng Thanh Hoài

Kỹ sư

Giáo viên

01646585839

hoai_ktktag@angiang.edu.vn

Xem

18

Trần Thị Thanh Thúy

Kỹ sư

Giáo viên

0919712403

tttthuypt09@gmail.com

Xem

IV

Bộ môn Cơ Khí Nông Nghiệp

19

Ngô Tòng Dương

Kỹ sư

Giáo viên

01654572868

ntduong1968@gmail.com

Xem

20

Trần Quốc Thái

Chuyên viên

0918543786

tranthaidtci@gmail.com

Xem

V

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

21

Trần Thanh Dũng

Thạc sĩ

Phó Hiệu trưởng

0918.537721

ttdung1972@gmail.com

Xem

22

Trương Quốc Bình

Thạc sĩ

P trưởng khoa

0986.993179

tqbinhagi@gmail.com

Xem

23

Nguyễn Thanh Xuân

 Cử nhân

Giáo viên

0914675572

 thanhxuanag88@gmail.com

Xem

24

Võ Thị Mỹ Dung

Cử nhân

QL PTN

0916765503

mydung198324@gmail.com

Xem