Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Luật -CNTT

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Kinh tế - Luật – Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-KTKT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang về việc thành lập Khoa Kinh tế- Luật – Công nghệ thông tin. Theo đó, Khoa Kinh tế- Luật – Công nghệ thông tin gồm có những chức năng, nhiệm vụ như sau:

  •      Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
  •      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
  •      Quản lý Giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc Khoa;
  •      Gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giáo viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát hợp với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  •      Biên soạn chương trình giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  •      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Giáo viên, nhân viên và học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên thuộc Khoa;
  •      Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc Khoa;
  •      Phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị thuộc Trường, xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, với các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường;