Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Học tập và làm theo gương Bác

 

1. Chương trình giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết TW4 (khóa XII). Xem
2. Kế hoạch học tập chuyên đề 2018 Xem
3. Mẫu đăng ký cá nhân Xem
4. Mẫu báo cáo học tập Xem
5. Chỉ thị 05 của B Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Xem
6. Một số mẫu chuyện về Bác Xem