Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu

Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

            Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang  được thành lập từ năm học 2012 - 2013 theo quyết định số: 89/QĐ-CĐN, ngày 12/9/2012 của Công đoàn ngành Giáo dục An Giang, trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục An Giang quản lý.

            Năm học 2016 -2017, thực hiện quyết định số: 1101/QĐ-UBND, ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Do vậy, Công đoàn ngành Giáo dục An Giang có công văn số: 07/CĐN, ngày 19/4/2017 về việc chuyển giao Công đoàn cơ sở và đoàn viên cho Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú quản lý từ ngày 01/5/2017.

I. Ban chấp công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ thứ nhất 2012-2017 được Đại hội Công đoàn ngày 19/10/2012 bầu ra và được Công đoàn ngành Giáo dục An Giang công nhận theo quyết định số: 150/QĐ-CĐN, ngày 01/11/2012.

* Danh sách Ban chấp hành công đoàn:

1. Đồng chí  Lương Hoàng Khải   

Chủ tịch

2. Đồng chí Trần Thanh Dũng    

Phó chủ tịch

3. Đồng chí Lê Thanh Tùng    

Ủy viên ban chấp hành

4. Đồng chí Phùng Đình Hòa        

Ủy viên ban chấp hành

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Tam 

Ủy viên ban chấp hành

6. Đồng chí Thiều Quang Phước    

Ủy viên ban chấp hành

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy      

Ủy viên ban chấp hành

II. Ban chấp công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ thứ hai 2017-2022 được Đại hội Công đoàn ngày 10/8/2017 bầu ra và được  Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú công nhận theo quyết định số: 53/QĐ-LĐLĐ, ngày 22/8/2017.       

* Danh sách Ban chấp hành công đoàn:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng  

Chủ tịch

2. Đồng chí Trần Thanh Dũng    

Phó chủ tịch

3. Đồng chí Phùng Đình Hòa        

Ủy viên ban chấp hành

4. Đồng chí Thiều Quang Phước    

Ủy viên ban chấp hành

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy      

Ủy viên ban chấp hành

III. Theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Từ đó CĐCS Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú cũng được sáp nhập vào CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và được lấy tên chung là CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

            BCH CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang có 07 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Thanh Dũng    

Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc   

Phó chủ tịch

3. Đồng chí Võ Hoàng Nhu         

CN.UBKT

4. Đồng chí Phùng Đình Hòa            

Ủy viên ban chấp hành

5. Đồng chí Thiều Quang Phước   

Ủy viên ban chấp hành

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy    

Ủy viên ban chấp hành

7. Đồng chí Lê Thanh Tùng         

Ủy viên ban chấp hành

            Qua quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn cơ sở trường luôn được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

            Công đoàn cơ sở Trường có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn.  
  2. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước. 
  3. Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
  4. Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội. 
  5. Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

 (Trích Điều 15 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, thông qua Đại hội ngày 24/9/2018)