Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng Khoa

 

Họ và tên: NGUYỄN TẤN NHỰT  

Năm sinh: 18/5/1977                     

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng khoa GDTX – Bộ môn chung

Điện thoại: 0997772223

Email: tannhut77@gmail.com

 Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN KIỀU                       

Năm sinh: 04/12/1983        

Học  vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0982668772

Email: kieu0412@gmail.com 

 Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY ANH                                        

 Năm sinh: 01/07/1987                   

 Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Giáo viên

 Điện thoại: 0917912791

 Email: Anhthuynguyen88@gmail.com

 Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

 

Họ và tên: NGÔ TÒNG HIẾU                                               

Năm sinh: 12/02/1960                       

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0978189836

Email: nthieu1960@gmail.com

 Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ THANH   

  Năm sinh: 10/5/1986                      

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: giáo viên khoa GDTX – Bộ môn chung

  Điện thoại: 0168.2210.938

  Email: ntmthanh.khcb@gmail.com

  Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ tên: TRẦN PHƯƠNG THẢO

Năm sinh: 01/06/1975

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Không

Email: ngocthaophung246@gmail.com

Điện thoại: 0912680269

  Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: Dương Thị Thúy Vân

Năm sinh: 22/08/1991                  

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Giáo Viên

Điện thoại: 01658974741

Email: dttvan2204@gmail.com

  Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: PHẠM PHÚC LÂM

Năm sinh: 04/04/1976                    

Học vị: Thạc Sĩ

Chức vụ: Giáo viên khoa GDTX – Bộ môn chung.

Điện thoại: 0918584022

Email: phamphuclam@gmail.com

  Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: Phạm Kỳ Sơn                                        

Năm sinh: 06/12/1965        

Học vị: Cử nhân vật lý, cử nhân chính trị

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: DĐ: 0913.987.825

Email: kyson_ktktag@angiang.edu.vn

  Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quốc Hương                         

Năm sinh: 29/07/1990        

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Giáo viên Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0164.951.7769

Email: quochuongqp@gmail.com

  Xem chi tiết