Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV19B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Động vật hại NN Xem
3 Quản lý DHTH-QLCD Xem
4    
5    
6

HKII

STT Môn học  
1 Cây trồng 1-2 Xem
2 Tiếng anh Xem
3 Côn trùng nông nghiệp Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Sử dụng thuốc bvtv Xem
6    

HKI

STT Môn học  
1 GD chính trị Xem
2 Pháp luật Xem
3 Phương pháp thí nghiệm Xem
4 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
5 Tin học Xem
6 Điều tra PHDHCT Xem
7 Giáo dục QP-AN Xem
8 Pháp luật CN Xem
9 Sinh lý thực vật-GCT Xem