Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19BAP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

HKI

STT Môn học  
1 Tin học Xem
2 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
3 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
4 Pháp luật Xem
5 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
6 Giáo dục chính trị Xem
7 Giáo dục quốc phòng AN Xem
8 Dược lý thú y Xem