Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TPL19B2TS

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Tin học Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Giáo dục chính trị Xem
4 Giáo dục quốc phòng Xem
5 Luật hiến pháp và hành chính Xem
6 Lý luận nhà nước và pháp luật Xem
7 Luật lao động Xem
8 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch Xem
9 Pháp luật Xem