Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B1CP

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT MÔN  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Cây ăn quả Xem
3 Côn trùng NN Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Quản lý DHTH Xem

HKII

STT MÔN  
1 Cây lương thực Xem
2 Tiếng anh Xem
3 Cây công nghiệp-cây rau Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Pháp luật chuyên ngành Xem

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Pháp luật Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem