Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B1CT

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn  

HKIII

STT Môn  
1 Phương pháp thí nghiệm Xem
2 Bệnh cây nông nghiệp Xem
3 Cây ăn quả Xem
4 Côn trùng nông nghiệp Xem
5 Quản lý DHTH Xem

HKII

STT Môn  
1 Giáo dục quốc phòng Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Cây công nghiệp - cây rau Xem
4 Cây lương thực Xem
5 Tin học Xem
6 Pháp luật Xem

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Pháp luật CN Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tiếng anh Xem