Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Bảng điểm học lại HKI, 2020-2021

TT Môn  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
3 Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống GX nước ngọt Xem
4 Pháp luật chuyên ngành Xem
5 Sinh lý thực vật - GCT Xem
6 Tiếng anh (3 TC) Xem
7 Tiếng anh (4 TC) Xem