Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học trung cấp

HKII, 2020-2021

 

1 Các lớp tại trường (TBV20B, TCN20B, TTV20B, TTS20B và các lớp GDTX: 10A1, 10A2, 11A, 12A)

Xem

Phòng học

2 Lớp TTT20BCP (Trồng trọt DN) tại THPT Châu Phú Xem
3 Lớp TCN20BTMT (Chăn nuôi - TY) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
4 Lớp TBV20BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
5 Lớp TBV20BAP (Bảo vệ TV) tại An Phú Xem
6 Lớp TBN20BAP (Công nghệ kỹ thuật CB và BQTS) tại An Phú Xem
7 Lớp TKD20B1CP (Kế toán DN) tại THPT Châu Phú Xem
8 Lớp TKD20B2CP (Kế toán DN) tại THPT Châu Phú Xem
9 Lớp TPL20BVN (Pháp luật) tại Vĩnh Nhuận Xem
10 Lớp TTV20B1LX (Tin học văn phòng) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
11 Lớp TTV20B2,3LX (Tin học văn phòng) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
12 Lớp TBV20B1LX (Bảo vệ thực vật) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
13 Lớp TBV20B2LX (Bảo vệ thực vật) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
14 Lớp TKD20B1LX (Kế toán doanh nghiệp) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
15 Lớp TKD20B2,3LX (Kế toán doanh nghiệp) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem
16 Lớp TCN20BLX (Chăn nuôi - Thú y) tại Trung tâm GDTX Tỉnh Xem

 

HKI, 2020-2021

1 Lớp TTV20B1CT (Tin học văn phòng - Cần Đăng, Châu Thành) Xem
2 Lớp TTV20B2CT (Tin học văn phòng - Cần Đăng, Châu Thành) Xem
3 Các lớp tại trường (TBV20B, TCN20B, TTV20B, TTS20B và các lớp GDTX: 10A1, 10A2, 11A, 12A)

Xem

Phòng học

4 Lớp TTS19BBP (Nuôi trồng thủy sản NN - Bình Phú, Châu Phú) Xem
5 Lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
6 Lớp TTT19B1,2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
7 Lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
8 Lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
9 Lớp TKD20B1CP (Kế toán DN) tại THPT Châu Phú Xem
10 Lớp TKD20B2CP (Kế toán DN) tại THPT Châu Phú Xem
11 Lớp TTT20BCP (Trồng trọt DN) tại THPT Châu Phú Xem
12 Lớp TCN20BTMT (Kế toán DN) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
13 Lớp TBV20BTMT (Kế toán DN) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
14 Lớp TPL20BVN (Pháp luật) tại Vĩnh Nhuận Xem
15 Lớp TBV20BAP (Bảo vệ TV) tại An Phú Xem
16 Lớp TBN20BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) tại An Phú Xem
17 Lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
18 Lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
19 Lớp TPL19B1,2VN (Pháp luật)  tại Vĩnh Nhuận Xem
20 Các lớp tại Trung tâm GDTX tỉnh An Giang (TCN20BLX; TBV20B1,2LX; TTV20B1,2,3 LX; TKD20B1,2,3LX) Xem
21 Lớp TPL19B1TS (Pháp luật)  tại Thoại Sơn Xem

HKII, 2019-2020

1 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 Lớp TTS19BBP (Nuôi trồng thủy sản NN-Bình Phú) Xem
2 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTS19B (Nuôi trồng TSNN) tại trường Xem
3 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19B (Bảo vệ TV) tại trường Xem
4 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19A (Bảo vệ TV) tại trường Xem
5 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19A (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
6 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19B (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
7 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTV19B (Tin học VP) tại trường Xem
8 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TKD19B (Kế toán DN) tại trường Xem
9 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
10 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
11 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành  
12 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
13 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
14 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
15 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
16 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
17 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
18 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
19 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
20 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
21 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
     

HKI, 2019-2020

9 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
10 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
11 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
12 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
13 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
14 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
15 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
16 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
17 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
18 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
19 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
20 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
21 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) Xem
22 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) Xem
23 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
24 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBN18BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) Xem
25 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
26 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTS18BBP1,2 (Nuôi trồng thủy sản NN- Bình Phú) Xem