Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học Đại học

STT TÊN LỚP DOWNLOAD Ghi chú
1 Luật hệ VLVH DB16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016

Xem

Xem

Đợt 1 HKVII

Đợt 2 HKVII

2 Luật hệ LT DE16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016

Xem

Xem

Lịch ôn TN

3 Nông nghiệp hệ LT DE16NN772 -Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem DS được thi TN
4 Luật Liên thông DE17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017

Xem

 
5 Luật VLVH DB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017

Xem

Xem

Đợt 2  HK 5

Đợt 2 HK 6

6 Luật Văn bằng 2 VB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017

Xem

 
7 Nông nghiệp Liên thông DE17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
8 Nông nghiệp VB2 VB17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
9 Kế toán Liên thông DE17KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
10 Kế toán Liên thông DE17KT7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017

Xem

 

11 Luật Liên thông DE17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017

Xem

DS trúng tuyển nhập học
12 Luật VLVH DB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017

Xem

Xem

Đợt 1  HK 5

Đợt 3 HK 5

13 Luật Văn bằng 2 VB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017

Xem

 

14 Nông nghiệp Liên thông DE17NN7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
15 Luật Liên thông DE18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
16 Luật VLVH DB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

 

17 Luật Văn bằng 2 VB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
18 Kế toán Liên thông DE18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

 

19 Nông nghiệp Liên thông DE18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
20 Kế toán Văn bằng 2 VB18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

Xem

Đợt 1 HK 5

Đợt 2 HK 4

 

21 Nông nghiệp VB 2 VB18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

 
22 Nông nghiệp DE18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018

Xem

 

23 Luật VLHH DB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018

Xem

 

24 Luật văn bằng 2 VB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
25 Luật liên thông DE18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
26 Nông nghiệp VB18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018

Xem

 

27 Kế toán VB2 VB19KT772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Xem

 

28 Kế toán LT DE19KT772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Xem

 

29 Luật LT DE19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

 Xem

 
30 Luật VLVH DB19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Xem

 
31 Luật VB2 VB19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Xem

 
32 Thú y LT DE19TY772 - Trà Vinh-Đợt tháng 06/2019 Xem  
33 Kế toán LT DE19KT7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 9/2019

Xem

 

34 Thú y LT DE19TY7721 - Trà Vinh-Đợt tháng 09/2019 Xem  
35 Luật LT DE19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019

Xem

Xem

Đợt 2

Đợt 3

36 Luật VB2 VB19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019

Xem

Xem

Đợt 2

Đợt 3

37 Luật VLVH DB19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019

Xem

Xem

Đợt 2

Đợt 3

38 Nông nghiệp Liên thông DE19NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 09/2019 Xem