Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

TRẦN THẾ VỸ

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học vị: Ths.  Văn học

Điện thoại: 0918.752115

Email: vttcncd@gmail.com

Trách nhiệm:

 

Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện công tác tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt công tác:

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực:

+ Kế hoạch phát triển Nhà trường, phát triển ngành nghề đào tạo, chủ trương đầu tư các lĩnh vực đào tạo.

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ viên chức, những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tổ cáo.

+ Công tác tài chính - kế hoạch; xây dựng cơ bản.

+ Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

+ Các chương trình đầu tư dự án.

+ Kế hoạch và các chương trình đào tạo.

+ Công tác dạy nghề thường xuyên.

+ Công tác liên kết đào tạo.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp có tính đột phá từng thời kỳ mà Hiệu trưởng thấy cần chỉ đạo điều hành.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thi đua và các Hội đồng tư vấn khác. Các chương trình đầu tư dự án. Công nhận và ký bằng, chứng chỉ nghề;

- Trực tiếp xử lý các chỉ thị, công văn... gửi đến Trường; duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Nhà trường; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Nhà trường;

- Giữ mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Nhà trường với lãnh đạo cấp trên; các ban ngành trong và ngoài tỉnh. Phát ngôn chính thức với các cơ quan, tổ chức ngoài trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổng họp - Tài chính - Thiết bị, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.