Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Biểu mẫu CB-GV

Biểu mẫu GV

* Biểu mẫu CTHS_QHDN  
- Bản kiểm điểm Xem
- Biên bản họp lớp Xem
- Đơn xin cấp lại thẻ học sinh Xem
- Danh mục các xã thuộc vùng khó khăn Xem
- Phiếu thông tin học sinh đầu khóa Xem
- Đơn xin hưởng trợ cấp XH Xem
- Đơn xin phép nghỉ học Xem
- Đơn xin cấp giấy xác nhận là học sinh trường Xem
- Đơn xin xác nhận tạm hoãn NVQS và vay vốn Xem
- Giấy mời phụ huynh Xem
- Thông báo vi phạm Xem
- Đơn miễn giảm phụ lục IV, miễn giảm học phí Xem
- Phụ lục IV, miễn giảm học phí TTLT09-2016 Xem
* Biểu mẫu TCTCTB  
2.2.1 Báo cáo đơn vị Xem
2.2.2 Thông báo đơn vị Xem
2.2.3 Công văn đơn vị Xem
2.2.4 Biên bản Xem
2.2.5 Đăng ký mượn phòng họp - HT Xem
2.2.6 Đơn xin nghỉ phép Xem
2.2.7 Giấy đề nghị photo VB Xem
2.2.8 Mẫu đề nghị kết nối mạng Xem
2.2.9 Giấy đề nghị dụng cụ văn phòng Xem
2.2.10 Dự trù trang thiết bị Xem
2.2.11 Dự trù vật tư, DCTN, mẫu vật,… phục vụ ĐT Xem
2.2.12 Kế hoạch sửa chữa CSVC Xem
2.2.13 Phiếu bảo hỏng tài sản Xem
2.2.14 Phiếu báo mất tài sản, CCDC Xem
2.2.15 Phiếu thu hồi tài sản Xem
2.2.16 Giấy đề nghị bảo dưỡng máy móc, TB Xem
2.2.17 BB kiểm kê vật tư, CCDC, HH Xem
2.2.18 BB kiểm kê TSCD Xem
2.2.19 BB giao nhận TSCD Xem
2.2.20 BB đánh giá lại TSCD Xem
2.2.21 Giấy đề nghị thanh lý TS Xem
2.2.22 Biên bản thanh lý TSCD Xem
2.2.23 Phiếu xác nhận sửa chữa Xem
2.2.24 Giấy đề nghị sửa chữa Xem
2.2.25 Sổ theo dõi nhập xuất vật liệu Xem
2.2.26 Sổ theo dõi TSCD Xem
2.2.27 Sổ theo dõi CCDC Xem
2.2.28 Sổ theo dõi bảo trì bảo dưỡng Xem
2.2.29 Phiếu điều chuyển thu hồi PTLV Xem
2.2.30 BB kiểm kê tài sản sau khi dự án kết thúc Xem
2.2.31 Giấy đề nghị mang thiết bị ra khỏi trường Xem
2.2.32 Giấy đề nghị trang bị PTLV Xem
* Biểu mẫu Phòng Đào tạo  
2.1.1a Bảng điểm môn học Xem
2.1.1b Bảng điểm học phần Xem
2.1.2 Bảng điểm tổng kết môn học Xem
2.1.3 BB bàn giao bài thi Xem
2.1.4 BB chấm thi Xem
2.1.5 BB chấm thi TH thao tác Xem
2.1.6 BB cho phép thí sinh ra khỏi phòng thi Xem
2.1.7 BB coi thi Xem
2.1.8 BB điều chỉnh sai sót cho TS tại phòng thi Xem
2.1.9 BB giám sát Xem
2.1.10 BB kiểm tra Xem
2.1.11a BB mở bộ đề thi Xem
2.1.11b BB mở đề thi Xem
2.1.12 BB sinh hoạt bộ môn Xem
2.1.13 BB sinh hoạt khoa Xem
2.1.14 BB thanh tra Xem
2.1.15 BB thảo luận đáp án Xem
2.1.16a BB thống nhất ĐT-ĐA Xem
2.1.16b BB thống nhất ĐT-ĐA Xem
2.1.17 BB tổng kết chấm thi Xem
2.1.18 BB về sự cố bất thường xảy ra trong PT Xem
2.1.19a BB xử lý cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi Xem
2.1.19b BB xử lý cán bộ chấm thi vi phạm qui chế thi Xem
2.1.19c BB xử lý giáo viên không làm tròn trách nhiệm Xem
2.1.20 BB Xử lý thi sinh vi phạm qui chế chi Xem
2.1.21 DS học sinh dự thi kết thúc môn học Xem
2.1.22 Tham khảo đánh SBD Xem
2.1.23 Hồ sơ làm đề tài nghiên cứu khoa học Xem
2.1.24 DS phân công cán bộ coi thi Xem
2.1.25 Giấy cho phép vào phòng thi Xem
2.1.26 Giấy xác nhận học xong chương trình Xem
2.1.27 Mẫu đề thi và đáp án kết thúc môn học (TN) Xem
2.1.28 Mẫu đề thi và đáp án kết thúc môn học (TL) Xem
2.1.29 Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp chuyên môn (TL) Xem
2.1.30 Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp văn hóa (TN) Xem
2.1.31 Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp văn hóa (TL) Xem
2.1.32 Mẫu sổ giáo án lý thuyết Xem
2.1.33 Mẫu sổ giáo án thực hành Xem
2.1.34 Mẫu sổ giáo án tích hợp Xem
2.1.35 Phiếu báo dạy bù giờ Xem
2.1.36 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất Xem
2.1.37a Phiếu chấm tự luận-Thực hành Xem
2.1.37b Phiếu chấm thực hành thao tác Xem
2.1.38 Phiếu chấm trắc nghiệm Xem
2.1.39 Phiếu đề nghị điều chỉnh TKB Xem
2.1.40 Phiếu điều chỉnh điểm Xem
2.1.42 Sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh Xem
2.1.43a Sổ giao nhận bài chấm thi Xem
2.1.43b Sổ giao nhận bài chấm thi Phòng HĐ Xem
2.1.43c Sổ giao nhận bài chấm thi-Tổ trưởng Xem
2.1.44 Sổ giao nhận đề-bài thi PHD Xem
2.1.45 Sổ giao nhận đề thi-đáp án Xem
2.1.46 Mẫu sổ ghi thông tin nhận bằng TN Xem
2.1.47a Mẫu sổ gốc cấp VBCC Xem
2.1.47b Mẫu sổ gốc cấp VBCC Xem
2.1.48 Mẫu sổ cấp bản sao VBCC Xem
2.1.49 Mẫu chương trình môn học Xem
2.1.50 Mẫu thời khóa biểu Xem
2.1.51 Đề nghị mời giảng Xem
2.1.52 Bảng tổng hợp mời giảng Xem
2.1.53 Hợp đồng giảng dạy giữa trường với trường khác Xem
2.1.54 Hợp đồng giảng dạy cá nhân Xem
2.1.55 Bản thanh lý hợp đồng Xem
2.1.56 Phiếu xử lý yêu cầu của học sinh Xem
2.1.57 Sổ theo dõi ghi nhận và GQYC của học sinh Xem
2.1.58 Bản đăng ký biên soạn giáo trình Xem
2.1.59 Danh sách đăng ký biên soạn GTMH Xem
2.1.60 QĐ giao nhiệm vụ biên soạn GTMH Xem
2.1.61 Hợp đồng biên soạn GTMH Xem
2.1.62 BB nghiệm thu GTMH Xem
2.1.63 QĐ nghiệm thu GTMH Xem
2.1.64 Quy định trình bày giáo trình Xem
2.1.65 Quy định trình bày bài giảng điện tử Xem
2.1.66 Biên bản ghi nhận Xem
2.1.67 BB kiểm tra khoa Xem
2.1.68 BB kiểm tra BM Xem
2.1.69 BB kiểm tra GV Xem
2.1.70 Thang điểm đánh giá chuyên môn Xem
2.1.71 Phiếu đánh giá 5S Xem
2.1.72 Hướng dẫn giải quyết sự không phù hợp trong ĐT Xem
2.1.73 Phiếu yêu cầu khắc phục-Phòng ngừa Xem
2.1.74 Mẫu danh sách học sinh đăng ký học lại Xem
2.1.75 Kế hoạch dự giờ giáo viên Xem
2.1.76 Phiếu đánh giá dự giờ và BB đánh giá giờ dạy Xem
2.1.77 Bảng tổng hợp kết quả dự giờ giáo viên Xem
2.1.78 Kế hoạch công tác cá nhân Xem
2.1.79 Kế hoạch giảng dạy môn học Xem
2.1.80 Sổ tay giáo viên Xem
2.1.81 Hồ sơ lấy ý kiến người học Xem
2.1.82 Phiếu đánh giá chất lượng đề thi Xem
2.1.83 Mẫu chương trình đào tạo Xem
2.1.84 Kế hoạch đào tạo A Xem
2.1.85 Kế hoạch đào tạo B Xem
2.1.86 Tiến độ đào tạo Xem
2.1.87 Kế hoạch giáo viên Xem
2.1.88 Sơ đồ phân công cặp chấm Xem
2.1.89 Giấy cam đoan Xem
2.1.90 BB giao nhận Hồ sơ SHQC Xem
2.1.91 Phiếu xác nhận thông tin cá nhân Xem
2.1.92 Phiếu trả lời (TN) Xem
2.1.93 Mẫu danh sách cấm thi Xem
2.1.94 Mẫu xác nhận Nhà giáo thực hiện rèn nghề thực tập tại công ty, DN, CQCM Xem