Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Kết quả xét tốt nghiệp

** Trung cấp

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 12/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 5/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 9/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp không được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 9/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 5/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp không được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 5/2020 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 8/2019 Xem

- Danh sách học sinh  hệ Trung cấp không được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 3/2019 Xem

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 8/2018 Xem

- Danh sách học sinh  hệ Trung cấp không được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 8/2018 Xem

** Đại học

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 Xem

4. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13TY772 Xem

5. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 Xem

6. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Cần Thơ lớp CP1332X1 Xem

7. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 09/2016) Xem

8. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13TY772 (Đợt tháng 09/2016) Xem 

9. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 09/2016) Xem 

10. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 09/2016) Xem

11. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Cần Thơ lớp CP1432Q1 Xem

12. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 03/2017) Xem

13. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

14. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

15. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

16. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

17. Quyết định 1670 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 03/2017) Xem

18. Quyết định 1673 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

19. Quyết định 1678 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

20. Quyết định 1686 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

21. Quyết định 1969 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

22. Quyết định 1956 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

23. Quyết định 1716 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017) Xem

24. Quyết định 4925 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14KT772 (Đợt tháng 09/2017) Xem

25. Quyết định 4917 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 09/2017) Xem

26. Quyết định 4882 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 09/2017) Xem

27. Quyết định 4887 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L7721 (Đợt tháng 09/2017) Xem

28. Quyết định 4937 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 09/2017) Xem

29. Quyết định 4931 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (Đợt tháng 09/2017) Xem

29. Quyết định 5190 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sung) Xem

30. Quyết định 5180 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14KT772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sung) Xem

31. Quyết định 5185 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sung) Xem

32. Quyết định 5207 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L7721 (Đợt tháng 09/2017 bổ sung) Xem

33. Quyết định 372 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15KT772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sung) Xem

34. Quyết định 367 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sung) Xem

35. Quyết định 381 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sung) Xem

35. Quyết định 1859 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (bổ sung) Xem

36. Quyết định 1900 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB14L772  (Đợt tháng 03/2018 bổ sung) Xem

37. Quyết định 1883 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN7721(Đợt tháng 03/2018 bổ sung) Xem

38. Quyết định 3298 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772  (bổ sung) Xem

39. Quyết định 3301 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN7721 (bổ sung) Xem

40. Quyết định 5308 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L7721 (bổ sung) Xem

41.  Quyết định 5309 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB14L772 (bổ sung) Xem

42.  Quyết định 5322 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB14L7721 Xem

43.  Quyết định 5338 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (bổ sung) Xem

44.  Quyết định 5342 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15KT7721 (bổ sung) Xem

45.  Quyết định 5398 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DH15L7721 Xem

46.  Quyết định 5404 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L7721  Xem

47.  Quyết định 5771 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB14L772 (bổ sung) Xem

48.  Quyết định 5822 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L772 (bổ sung) Xem

49.  Quyết định 5824 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L7721(bổ sung)  Xem

50. Quyết định 2231 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB15L772  Xem

51. Quyết định 2222 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE16NN772  Xem

52. Quyết định 6130 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L7721  Xem

53. Quyết định 6060 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE16L772  Xem

54. Quyết định 5991 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB15L7721  Xem

55. Quyết định 6705 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB15L7721  Xem

56. Quyết định 6909 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB15L7721  Xem

57. Quyết định 5991 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB15L7721  Xem