Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang được thành lập theo quyết định số 40/QĐ-KTKT ngày 08/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách lập các kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, sơ cấp, nghề ngắn hạn, liên thông, liên kết giáo dục thường xuyên;

- Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các công tác giảng dạy, học tập của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy;

- Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình môn học cho các ngành nghề do trường đào tạo;

- Kết hợp với khoa xây dựng định mức nguyên vật liệu thực hành nghề đào tạo;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình đào tạo;

- Phối hợp với khoa tổ chức hoạt động chuyên môn;

- Tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp, thi học kỳ, tổ chức công tác coi thi, chấm thi, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề ngắn hạn;

- Kết hợp với khoa lập kế hoạch thực tập cho học sinh theo tiến độ đào tạo;

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ, năm học trình Hội đồng xét lên lớp, điều kiện dự thi tốt nghiệp, điều chỉnh tiến độ học tập và buộc thôi học. Phối hợp với phòng/khoa khác trong việc xét khen thưởng, kỷ luật học sinh;

-Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường,thanh tra, kiểm tra. Bảo đảm chất lượng đào tạo đạt chuẩn đầu ra đã công bố theo quy định và đảm bảo việc thi hành đúng các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;

2. Nhiệm vụ

- Quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra việc phân công giáo viên, chế độ giảng dạy của giáo viên, thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên;

- Nghiên cứu, đề xuất ký kết các hợp đồng đào tạo, hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng học nghề và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký;

- Dự thảo các hợp đồng giảng dạy theo mùa vụ có thời hạn từ dưới 12 tháng theo đề xuất của khoa và các hợp đồng khác theo nhiệm vụ của phòng;

- Thẩm định nhu cầu, tổng hợp lập kế hoạch đề xuất việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo;

- Lập các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học và các báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình, giáo trình đào tạo và quy chế giảng dạy, học tập ở các khoa, kịp thời đề xuất các bổ sung hoặc điều chỉnh cần thiết;

- Lập và thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo phối hợp với các phòng, khoa khác trong trường;

- Thực hiện các thủ tục xin mở mã ngành mới;

- Cung cấp dữ liệu, hồ sơ để xét tốt nghiệp, làm quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tạm thời;

- Phối hợp với phòng Tổng hợp – Tài chính – Thiết bị tổ chức thu học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên;

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh, trích lục và chứng thực sao y bản chính các văn bản này;

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo tại các bậc, hệ đào tạo;

- Phối hợp với UBND các xã, phường, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng nghề nghiệp hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Thực hiện đánh giá chất lượng đề thi môn học và lấy ý kiến phản hồi người học của nhà trường;

 - Lập kế hoạch, nội dung khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo duc nghề nghiệp của Nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chương trình đào tạo các ngành học, tham mưu, tư vấn giúp Ban giám hiệu điều chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.