Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Công khai đào tạo - 3 công khai

Công khai đào tạo năm học 2019-2020

TT Công khai đào tạo  
1 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo Trung cấp Xem
2 Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo Trung cấp

Công khai đào tạo năm học 2018-2019

TT Công khai đào tạo  
1 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo Trung cấp Xem
2 Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo Trung cấp

Công khai đào tạo năm học 2017-2018

TT Công khai đào tạo  
1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo Trung cấp 

Công khai đào tạo năm học 2016-2017

TT Công khai đào tạo  
1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm 2016-2017

Công khai đào tạo năm học 2015-2016

Công khai đào tạo năm học 2014-2015

Công khai đào tạo năm 2014-2015 Xem

Công khai đào tạo năm 2013-2014

Công khai đào tạo năm 2013-2014 Xem