Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Bảng điểm - Học lại

Bảng điểm học lại HKI, 2020-2021

TT Môn  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Giáo dục quốc phòng-AN

Bảng điểm học lại HKII, 2019-2020

TT Môn  
1 Anh văn chuyên ngành Xem
2 Bảng tính điện tử

Bảng điểm học lại HKI,2019-2020

TT Môn học  
1 Bệnh cây nn 17b

Xem

Bảng điểm học lại học kỳ II, 2018-2019

TT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Pháp luật Xem
4

Bảng điểm học lại Học kỳ I, 2018-2019